css

当前位置:首页 > 前端 > css

css 图片无缝滚动

css 图片无缝滚动
<div data-v-6a32e916="" class="line_even">
    <img data-v-6a32e916="" src="https://lhcdn.lanhuapp.com/home/img/logo_two.png" alt="" class="logo_img">
    <img data-v-6a32e916="" src="https://lhcdn.lanhuapp.com/home/img/logo_two.png" alt="" class="logo_img">
</div>
.line_even[data-v-6a32e916] {
    width: 3976px;
    font-size:0px;
    -webkit-animation: scrollToRight-data-v-6a32e916 30s linear infinite;
    animation: scrollToRight-data-v-6a32e916 30s linear infinite;
 }
.line_even .logo_img[data-v-6a32e916] {
     width: 50%;
     display: inline-block;
}

    @-webkit-keyframes scrollToRight-data-v-6a32e916 {
        from {
            -webkit-transform: translate3d(-50%, 0, 0);
                    transform: translate3d(-50%, 0, 0);
        }
        to {
            -webkit-transform: translate3d(0%, 0, 0);
                    transform: translate3d(0%, 0, 0);
        }
    }
    @keyframes scrollToRight-data-v-6a32e916 {
        from {
            -webkit-transform: translate3d(-50%, 0, 0);
                    transform: translate3d(-50%, 0, 0);
        }
        to {
            -webkit-transform: translate3d(0%, 0, 0);
                    transform: translate3d(0%, 0, 0);
        }
    }
    @keyframes scrollToRight-data-v-6a32e916 {
        from {
            -webkit-transform: translate3d(-50%, 0, 0);
        }
        to {
            -webkit-transform: translate3d(0%, 0, 0);
        }
    }


上一篇:css 圆角

下一篇:已经是最后一篇

相关内容

文章评论

表情

共 0 条评论,查看全部
  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~

热门标签